Liên kếtThời khóa biểu

Tài nguyên

Kế hoạch học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ hai - 21/04/2014 21:54
Kế hoạch học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” .
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA NHƠN
 
 
 

Số: ……/ KH-HN2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc
 

Hòa Nhơn, ngày 11 tháng 2 năm 2014

 

KẾ HOẠCH
 
          Học tập chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” .
 
      Thực hiện Hướng dẫn số 20 /CĐN ngày 25/01/2014 của Công đoàn  giáo dục Thành phố Đà Nẵng về việc học tập chuyên đề năm 2014: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 Căn cứ hướng dẫn số 06 /ngày 10/02/2014 của CĐGD Hòa Vang  về việc Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014.
Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn chủ động phối hợp với Chi bộ, Công đoàn cơ sở nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau
I, Mục đích
Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, giá trị to lớn tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa về ý thức và hành động làm theo, thực hành tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
II. Yêu cầu
- Tạo sự thống nhất cao về nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chủ yếu được xác định trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư; bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm công tác của nhà trường, cụ thể hóa thành kế hoạch làm việc của mỗi cá nhân, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiêu quả thiết thực, tránh hình thức.
- Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng …
- Việc lãnh đạo chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của Chi bộ đảng và trực tiếp là đồng chí Bí thư và phải được tiến hành đồng bộ, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị mình.
III. Nội dung các công việc chủ yếu
1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi tổ chức đảng.
- Chi bộ, BGH căn cứ hướng dẫn hàng năm của Đảng ủy phường 2, tổ chức để đưa vào sinh hoạt Chi bộ, nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Trong quá trình học tập các tổ công tác Công đoàn, Đoàn TN, Đội thiếu niên xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với hoạt động của nhà trường, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp.
2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị trong giai đoạn hiện nay
- Chi bộ chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện.
- Thường xuyên rà soát, bổ sung, chỉ đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh. Cần chú trọng những phẩm chất sau đây:
+ Cán bộ đảng viên cần nắm được tư tưởng của Người về Đạo đức, về Văn hóa giáo dục, về xây dựng Đảng, về độc lập dân tộc gắn với CNXH…
+ Có lòng yêu nước, hết lòng vì tổ quốc, vì nhân dân; yêu nghề, khắc phục mọi khó khăn. Không chấp nhận thái độ thờ ơ, cầm chừng ngại khó trong công việc.
+ Đổi mới lề lối làm việc, nói đi đôi với làm, trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm nêu gương về đạo đức; đẩy mạnh cải cách hành chính.
+ Kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.
+ Có tinh thần cầu tiến, tích cực học tập, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tích cực trong đổi mới giáo dục (đổi mới phương pháp giảng dạy,đổi mới công tác quản lý).
+ Lồng ghép việc học tập tư tưởng của Bác vào các môn học.
+ Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giáo viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
+ Lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Chi bộ, BGH theo dõi và giúp đỡ thực hiện.
3. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Đội TN TP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể; thu hút thanh, thiếu niên tham gia; tạo phong trào hành động rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ, gắn với những việc làm thiết thực như: Tự giác chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường; sống có trách nhiệm, biết chia sẻ, cảm thông; có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.
III . Tổ chức thực hiện
1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị.
2. Kế hoạch: Chia làm 2 đợt:
Đợt 1: Kết thúc vào ngày 19/05/2014
Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về "nêu cao tinh thần trách nhiệm"
Đợt 2: Kết thúc vào ngày 15/12/ 2014
Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về "nói đi đôi với làm"; “chống chủ nghĩa cá nhân”.
3 Tài liệu nghiên cứu: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” do Ban Tuyên Giáo Trung ương ấn hành; “ Những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục” do nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2013.
- Các tổ khối, đoàn thể, chi bộ trong nhà trường có kế hoạch cụ thể và triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học 2013-2014
- BGH, Công đoàn trường, giáo vụ TPT Đội, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ GV và HS.
- Cán bộ CNTT nhà trường xây dựng chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và thường xuyên đưa thông tin, hình ảnh về những cá nhân tập thể điển hình.
- Kết quả học tập được đánh giá sơ tổng kết cuối năm học 2013-2014 và báo cáo về các cấp./.
Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện: “ Học tập chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” của trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn.Các bộ phận đoàn thể, các tổ triển khai và đôn đốc thực hiện.Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần phản ánh về Hiệu Trưởng để chấn chỉnh kịp thời.
Nơi nhận :
- PGDĐT (b/c) ;
- CM; Các đoàn thể; các TT
- Lưu: VT.
                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                       Nguyễn Thùy
 

Tác giả bài viết: Tổ VP

Nguồn tin: Hoạt động ngoài giờ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về trường

Giới thiệu về Trường Tiểu học Số 2 Hòa Nhơn

   + Tên đơn vị: Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn    + Địa điểm trụ sở chính: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.    + Điện thoại: 0511 3788136    + Email: thhoa nhon2.hv@gmail.com    + Quá trình thành lập:...

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về giao diện của trang web

Đẹp và đáp ứng hầu hết nhu cầu của người sử dụng

Tương đối dễ nhìn và có một số chức năng cần thiết

Tạm được

Liên kết trường

Địa chỉ: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3788136
Email: thhoanhon2.hv@gmail.com