Liên kếtThời khóa biểu

Tài nguyên

CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thứ sáu - 27/10/2017 04:15
/uploads/hoat-dong-nha-truong/2017_10/bieu-cong-khai-theo-quy-dinh-tt61-cua-truong-th-so-2-hoa-nhon.xls
/uploads/hoat-dong-nha-truong/2017_10/qd-cong-khai-theo-tt-61.2017.doc           
Đơn vị: Trường Tiểu Học Số 2 Hòa Nhơn        
Chương: 622        
  ĐÁNH GIÁ THỰC HiỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2017
  ( Kèm theo quyết định số:   /QĐ-THS2HN ngày 13/10/2017 của trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn)
           
          ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý 3/năm 2017 So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí 0 0    
1.1 Lệ phí        
1.2 Phí        
  Học phí chính khóa        
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại        
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục 18 0    
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (DV vệ sinh) 18 0    
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước        
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 4,224,905 1,073,538 25% 107%
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
1.1.1 Kinh phí tự chủ 4,087,505 977,538 24% 109%
1.1.2 Kinh phí không tự chủ 137,400 96,000 70% 92%
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
           
      Hòa Vang, ngày  13   tháng 10 năm 2017
  Lập Bảng   Thủ trưởng đơn vị
           
           
           
                  Nguyễn Thị Tuyết Trinh     Nguyễn Thùy
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN                  
Hòa Nhơn - Hoà Vang - TP Đà Nẵng                  
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1065157                  
BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  
      Quý : III năm 2017            
  Nguồn: TX.N1- Ngân sách - ( 13 - Kinh phí  thực hiện tự chủ)      
                  ĐVT: đồng
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN KP GIẢM KP còn lại chuyển kỳ sau
KP Kỳ Trước chuyển sang SỐ THỰC NHẬN TG KP Được SD kỳ này Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế
Trong kỳ Lũy kế
6000 Tiền lương                    422,674,099       1,224,008,685    422,674,099              422,674,099       1,224,008,685                                        
6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt                                                                                                                     422,674,099       1,224,008,685                                        
6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                      37,674,000          106,886,121      37,674,000                37,674,000           106,886,121                                        
6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                                                                                                                       37,674,000           106,886,121                                        
6100 Phụ cấp lương                    256,009,681          751,918,182    256,009,681              256,009,681           751,918,182                                        
6101 Phụ cấp chức vụ                                                                                                                         6,825,001             20,013,997                                        
6106 Phụ cấp thêm giờ                                                                                                                             980,100               5,880,600                                        
6107 Phụ cấp độc hại, nguy hiểm                                                                                                                             780,000               2,232,000                                        
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề                                                                                                                     145,774,190           420,731,377                                        
6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc                                                                                                                         1,170,000               3,469,000                                        
6115 Phụ cấp thâm niên nghề                                                                                                                       96,447,790           285,375,612                                        
6117 Phụ cấp thâm niên vượt khung                                                                                                                         4,032,600             13,489,596                                        
6118 Phụ cấp kiêm nhiệm                                                                                                                                                               726,000                                        
6250 Phúc lợi tập thể                                                          1,800,000                                                                               1,800,000                                        
6257 Tiền nước uống                                                                                                                                                           1,800,000                                        
6300 Các khoản đóng góp                    134,082,311          391,805,733    134,082,311              134,082,311           391,805,733                                        
6301 Bảo hiểm xã hội                                                                                                                     100,317,272           293,685,854                                        
6302 Bảo hiểm y tế                                                                                                                       17,029,608             49,257,716                                        
6303 Kinh phí công đoàn                                                                                                                       11,353,072             33,284,043                                        
6304 Bảo hiểm thất nghiệp                                                                                                                         5,382,359             15,578,120                                        
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                                                       19,800,000                                                                             19,800,000                                        
6404 Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ                                                                                                                                                         19,800,000                                        
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng                        3,437,500            13,562,990         3,437,500                  3,437,500             13,562,990                                        
6501 Thanh toán tiền điện                                                                                                                         2,774,662             10,240,321                                        
6502 Thanh toán tiền nước                                                                                                                             662,838                   850,669                                        
6504 Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường                                                                                                                                                           2,472,000                                        
6550 Vật tư văn phòng                        3,028,500            14,838,500         3,028,500                  3,028,500             14,838,500                                        
6551 Văn phòng phẩm                                                                                                                         1,200,000               1,200,000                                        
6599 Vật tư văn phòng khác                                                                                                                         1,828,500             13,638,500                                        
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc                            852,723               6,795,109            852,723                      852,723               6,795,109                                        
6601 Cước phí điện thoại trong nước                                                                                                                             192,723                   594,609                                        
6606 Tuyên truyền                                                                                                                                                           2,800,000                                        
6617 Cước phí Internet, thư viện điện tử                                                                                                                             660,000               2,277,000                                        
6649 Khác                                                                                                                                                           1,123,500                                        
6700 Công tác phí                        9,950,000            24,350,000         9,950,000                  9,950,000             24,350,000                                        
6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe                                                                                                                         4,880,000               9,930,000                                        
6702 Phụ cấp công tác phí                                                                                                                             420,000               1,020,000                                        
6703 Tiền thuê phòng ngủ                                                                                                                             700,000               1,450,000                                        
6704 Khoán công tác phí                                                                                                                         3,950,000             11,950,000                                        
6750 Chi phí thuê mướn                            250,000            30,536,000            250,000                      250,000             30,536,000                                        
6751 Thuê phương tiện vận chuyển                                                                                                                                                               100,000                                        
6757 Thuê lao động trong nước                                                                                                                             250,000             30,436,000                                        
6900 Sữa chữa TS Pvụ CTác CM và duy tu, BDưỡng các CTr CSHT từ KPTX                    100,300,000          112,380,000    100,300,000              100,300,000           112,380,000                                        
6907 Nhà cửa                                                                                                                                                           6,330,000                                        
6912 Thiết bị tin học                                                                                                                         5,120,000             10,870,000                                        
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                                                                                                                       95,180,000             95,180,000                                        
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                        9,280,000            96,720,100         9,280,000                  9,280,000             96,720,100                                        
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                                                                                                                         3,520,000             11,269,000                                        
7003 Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành                                                                                                                                                           6,042,000                                        
7006 Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ)                                                                                                                                                           2,922,000                                        
7049 Chi phí khác                                                                                                                         5,760,000             76,487,100                                        
7750 Chi khác                                                       42,319,000                                                                             42,319,000                                        
7761 Chi tiếp khách                                                                                                                                                           8,750,000                                        
7799 Chi các khoản khác                                                                                                                                                         33,569,000                                        
7950 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu                                                       18,236,000                                                                             18,236,000                                        
7952 Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp                                                                                                                                                         18,236,000                                        
  TỔNG CỘNG      977,538,814       2,855,956,420    977,538,814              977,538,814       2,855,956,420                                        
                     
          Hòa vang, ngày 30 tháng 9 năm 2017      
              Người lập          Hiệu Trưởng        
                     
                     
                     
                     
  Nguyễn Thị Tuyết Trinh         Nguyễn Thùy        
                     


    UBND HUYỆN HÒA VANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  76/QĐ-THS2HN Hòa Vang, ngày 13 tháng 10  năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quý III năm 2017
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA NHƠN
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý III năm 2017 của trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ văn phòng, bộ phận tài vụ và  các ông (bà) trong hội đồng nhà trường tổ chức thực hiện quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng tài chính huyện Hòa Vang;
-Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
- Lưu: VT, HS.

                                                                                 

 
                                                                                       Nguyễn Thùy
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về trường

Giới thiệu về Trường Tiểu học Số 2 Hòa Nhơn

   + Tên đơn vị: Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn    + Địa điểm trụ sở chính: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.    + Điện thoại: 0511 3788136    + Email: thhoa nhon2.hv@gmail.com    + Quá trình thành lập:...

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về giao diện của trang web

Đẹp và đáp ứng hầu hết nhu cầu của người sử dụng

Tương đối dễ nhìn và có một số chức năng cần thiết

Tạm được

Liên kết trường

Địa chỉ: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3788136
Email: thhoanhon2.hv@gmail.com